Институт развития символдрамы и глубинной психологии

В 2014 г. в Украине при согласовании с правлением МОО СРС КИП была зарегистрирована независимая общественная организация «Институт развития символдрамы и глубинной психологии», с которой МОО СРС КИП заключила договор о сотрудничестве. «Институт развития символдрамы и глубинной психологи» реализует образовательные и научно-исследовательские программы МОО СРС КИП на территории Украины, содействует изданию журнала «Символдрама», обеспечивает работу сайта и секретариата МОО СРС КИП, обеспечивает взаимодействие с административными органами Украины, ведет налоговую отчетность. «Институт развития символдрамы и глубинной психологии» работает в соответствии с Этическим кодексом МОО СРС КИП. Программы обучения символдраме, сертификацию специалистов, образовательные стандарты определяет только собрание доцентов МОО СРС КИП.

Посмотреть реестр членов общественной организации «Институт развития символдрамы и глубинной психологии» можно здесь.

Для вступления в общественную организацию «Институт развития символдрамы и глубинной психологии» необходимо заполнить заявление (можно скачать здесь) и выслать его на e-mail: karodinas@gmail.com, а также оплатить членские взносы.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СИМВОЛДРАМИ ТА ГЛИБИНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СИМВОЛДРАМИ ТА ГЛИБИНОЇ ПСОХОЛОГІЇ ” (далі – «Організація») є громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Організації для задоволення своїх законних прав і свобод.
1.2. У своїй діяльності Організація керується Конституцією, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України та цим Статутом.
1.3. Організація поширює свою діяльність на територію України.
1.4. Організація є неприбутковою і не має на меті отримання прибутку.
1.5. Організація діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності.
1.6. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку, інші атрибути та реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.
1.7. Організація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.Повне найменування Організації:
— українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СИМВОЛДРАМИ ТА ГЛИБИНОЇ ПСОХОЛОГІЇ”.
— російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СИМВОЛДРАМЫ И ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ ”.
— англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF SYMBOLDRAMA AND DEPTH PSYCHOLOGY ”.
2.2. Скорочене найменування Організації:
— українською мовою: ГО “ІРСГП”.
— російською мовою: ОО “ИРСГП”.
— англійською мовою: NO “IDSDP ”.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.
3.2. Правосуб’єктність Організації визначається із урахуванням її статусу юридичної особи, організаційно-правової форми «громадська організація», а також визначених цим Статутом мети та основних завдань діяльності Організації і, відповідно, правосуб’єктність Організації складається із:
— загальних прав Організації як юридичної особи;
— спеціальної правоздатності Організації, визначеної і зумовленої статусом громадської організації;
— статутної компетенції Організації;
— інших прав та обов’язків, передбачених чинним в Україні законодавством;
— здатності нести юридичну відповідальність у випадках та у порядку, встановлених чинним в Україні законодавством (деліктоздатності).
3.3. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, самостійно здійснювати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у загальних та спеціалізованих судах, а також у третейському суді (арбітражі). Організація може мати майно на праві власності або інших юридичних титулах, а також реалізовувати усі правомочності, що випливають з цього. Організація може мати рахунки в національній та іноземній валюті в банківських та інших фінансово-кредитних установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки, власну символіку, інші атрибути та реквізити, необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Організації.
3.4. Організація засновує свої власні знаки відмінності, нагороди, одяг.
3.5. Окрім визначених вище прав, Організація як громадська організація може мати і реалізовувати усі права, належні громадським об’єднанням в силу Закону України «Про громадські об’єднання» та інших норм відвідного чинного законодавства, зокрема:
— вільно розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї, принципи, мету (цілі), основні завдання та результати своєї діяльності в порядку та в межах, передбачених відповідним чинним законодавством;
— звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
— одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
— брати участь у культурній та політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо) з метою досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Організації, передбачених цим Статутом;
— брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
— засновувати підприємства, створювати установи та організації, необхідні для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Організації, передбачених цим Статутом;
— співпрацювати із державними органами в сфері освіти, науки та культури, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в тому числі іноземними;
— бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
— здійснювати, відповідно до законодавства України, підприємницьку діяльність, яка відповідає меті Організації та сприяє її досягненню, безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);
— засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації;
— брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
— представляти і захищати власні права та законні інтереси, а також права та законні інтереси своїх членів в судових, третейських (арбітражних) та інших державних і громадських органах;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, надавати допомогу в їх створенні;
— залучати кошти, матеріально-технічні та інші ресурси фізичних та юридичних осіб для досягнення мети та реалізації основних завдань діяльності Організації, передбачених цим Статутом.
3.6. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх засновників, членів та заснованих Організацією юридичних осіб. Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Організації за винятком випадків, коли зазначені суб’єкти беруть на себе такі зобов’язання в силу приписів чинного в Україні законодавства або на підставі укладеного договору.
3.7. Організація є власником майна, переданого у встановленому законом порядку її членами, а також одержаного на законних підставах від інших осіб.
3.8. Організація має право засновувати та бути учасником інших об’єднань юридичних осіб, за умови якщо вони не є господарськими.
3.9. Організація є неприбутковою організацією, що не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності.
3.10. Організація має право у встановленому законодавством порядку одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення своєї мети та виконання завдань, зазначених в цьому Статуті.

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основною метою створення Організації є:
здійснення та захист конституційних прав і свобод, задоволення та захист законних спільних інтересів членів Організації, сприяння розповсюдженню психологічної освіченості та психологічної культури у суспільстві, сприяння професійному спілкуванню, розвитку та популяризації символдрами, психології та психотерапії, професійному становленню та підвищенню рівня психологічної підготовки психологів і працівників соціальної сфери.
4.2. Основними завданнями (предметом) діяльності Організації є:
4.2.1. розвиток та популяризація символдрами, психології, психотерапії, психіатрії, психосоціальної та психокорекціонної допомоги, медико- педагогічної корекції;
4.2.2. розробка та реалізація програм розвитку символдрами;
4.2.3. розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази символдрами;
4.2.4. сприяння у наданні медичних послуг;
4.2.5. сприяння у поліпшенні умов праці та соціального захисту членів Організації;
4.2.6. сприяння налагодженню та розвитку партнерських стосунків та професійного спілкування, координації взаємодії психологів, працюючих у різних професійних сферах;
4.2.7. розробка, підтримка й реалізація проектів та програм, що спрямовані на розвиток психологічної освіченості та психологічної культури населення;
4.2.8. сприяння наданню інформаційної, методологічної та практичної допомоги психологам у здійсненні професійної діяльності;
4.2.9. сприяння підвищенню рівня, якості психологічної підготовки психологів;
4.2.10. сприяння роботі по вдосконаленню методів, методичних засобів, практичних психологічних технік, процедур роботи психологів-практиків;
4.2.11. налагодження взаємодії з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування і неурядовими організаціями для забезпечення захисту і задоволення потреб своїх членів в отриманні необхідної інформації, участі в регіональних соціально-психологічних та інших програмах;
4.2.12. участь у забезпеченні психологічної підтримки міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектів і програм;
4.2.13. сприяння професійному зростанню практикуючих психологів, в тому числі – членів Організації. Налагодження обміну інформацією, надання консультативних, експертних та інших необхідних послуг членам Організації;
4.2.14. участь у дослідженні і розробці соціально-психологічних та просвітницьких програм;
4.2.15. сприяння вирішенню питань працевлаштування, додаткового навчання і перенавчання, сертифікації психологів та працівників соціальної сфери;
4.2.16. організація науково-дослідної діяльності з метою вивчення стану розвитку психологічної освіченості населення;
4.2.17. внесення пропозицій до органів державної влади та управління;
4.2.18. взаємодія з іншими громадськими об’єднаннями, укладання з ними угод про співробітництво і взаємодопомогу;
4.2.19. сприяння розвитку психологічної грамотності населення шляхом виступів у ЗМІ, публікацій, лекційної діяльності;
4.2.20. розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей, використовуючи будь-які засоби масової інформації, включаючи електронні;
4.2.21. сприяння створенню і здійснення інформаційної підтримки соціально-психологічних служб, телефонів довіри;
4.2.22. участь у організації та проведенні круглих столів, конференцій, семінарів, тренінгів, літніх шкіл, навчальних таборів та інших комунікаційних і навчальних заходах – самостійно або з іншими організаціями, із залученням експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
4.2.23. виконання інших завдань, що сприяють досягненню мети Організації та не суперечать чинному законодавству України і Статуту Організації.
4.3. Для досягнення поставленої мети та реалізації зазначених завдань Організація в установленому порядку:
4.3.1 надає необхідну консультативну, психологічну, методологічну, інформаційну та іншу допомогу своїм членам;
4.3.2 взаємодіє з державними органами і громадськими організаціями, учбовими закладами, політичними партіями, творчими спілками, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, окремими громадянами;
4.3.3 залучає провідних фахівців та науковців для забезпечення реалізації мети та завдань Організації;
4.3.4. провадить культурну та освітню діяльність;
4.3.5. організовує навчання громадян з питань статутної діяльності;
4.3.6. вступає у відносини з міжнародними та зарубіжними організаціями;
4.3.7 засновує засоби масової інформації, видає власні друковані видання, створює Інтернет-сайти та портали, що висвітлюють діяльність Організації та сприяють обміну інформацією між членами;
4.3.8 виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права;
4.3.9 представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських установах;
4.3.10 ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
4.3.11 створює установи та організації;
4.3.12. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; 4.3.13. вносить пропозиції до органів влади та управління;
4.3.14. під час проведення будь-яких виборів та (або) референдумів в Україні може здійснювати свою діяльність, пов’язану з спостереженням за ходом виборчого процесу та має інші права у виборчому процесі, які надаються громадським організаціям відповідно до чинного виборчого законодавства України;
4.3.15. розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;
4.3.16.на добровільних засадах засновує або вступає в спілки (асоціації) тощо, в тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
СТАТТЯ 5. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

5.1. Засновники є членами Організації.
5.2. Членство в Організації є добровільним та може бути індивідуальним. Членство в інших організаціях не заперечує членству в Організації.
5.3. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18-ти річного віку і визнають положення цього Статуту та погоджуються із ним, здійснюють або бажають здійснювати діяльність, пов’язану із захистом та реалізацією програм та проектів Організації, мають на меті брати безпосередню участь у діяльності Організації, підтримують і сприяють досягненню мети та реалізації основних завдань діяльності Організації та надають моральну і матеріальну підтримку її діяльності, зокрема своєю особистою працею та сплачують членські внески.
5.4.Члени організації мають право:
— бути обраними в керівні органи Організації в порядку передбаченому Статутом;
— виступати та голосувати на чергових та позачергових Загальних зборах, в порядку передбаченому Статутом;
— отримувати інформацію по всіх питаннях діяльності Організації;
— брати участь в роботі Загальних зборів;
— отримувати офіційні друковані засоби масової інформації Організації;
— брати участь у розробці проектів та програм Організації;
— вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції, брати особисту участь в обговоренні таких пропозицій, звертатись до керівних органів Організації із заявами та клопотаннями;
— за призначенням керівного органу або шляхом обрання входити до різних комісій та груп стосовно питань, що знаходяться в полі діяльності Організації;
— за дорученням керівних органів Організації представляти останню в різних заходах, нарадах, виступати на них з доповідями, повідомленнями.
5.5.Члени організації зобов’язані:
— додержуватись положень цього Статуту;
— своєчасно та добросовісно виконувати доручення керівних органів Організації, виявляти ініціативу у вирішенні питань, які випливають із статутних мети та завдань Організації;
— своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
— сприяти здійсненню різних заходів Організації;
— активно сприяти досягненню мети та реалізації основних завдань діяльності Організації, передбачених цим Статутом;
— утримуватись від діяльності, яка може спричинити шкоду інтересам Організації, у тому числі його громадській репутації.
5.6. Прийом членів Організації здійснюється Правлінням Організації після сплати вступного внеску на підставі письмової заяви. Організація є вільною до вступу (виходу) на добровільних засадах. Відомості про членів Організації заносяться до Книги реєстрації членів Організації, яка ведеться Правлінням Організації.
5.7. Членство в Організації підтверджується членським квитком встановленого зразка, затвердженого Правлінням Організації.
5.8. Кожний член Організації має право у будь-який час вийти з Організації, письмово попередивши про це Правління Організації не пізніше, ніж за місяць до фактичної дати виходу з Організації.
5.9. Майно та кошти, передані членом за час членства в Організації в якості вступних, членських, цільових та добровільних внесків до Організації, у випадку виходу члена з Організації не повертаються.
5.10. Член Організації, стосовно якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов’язки за цим Статутом, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, або в інших випадках, може бути виключений з Організації за рішенням Правління на умовах та у порядку, передбаченому цим Статутом.
5.11. При вирішенні питання про виключення члена з Організації останній участі у голосуванні не бере.

Додаткові положення:
Контроль за фінансовою діяльністю Організації, а також фінансовою діяльністю створених Організацією підприємств, правильним веденням Організацією бухгалтерської звітності здійснює Ревізійна комісія, яка повинна складатись не менше, ніж з 3-х осіб. Склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Організації терміном на 5 років.
Ревізійна комісія в своїй діяльності підзвітна тільки Загальним зборам Організації.
До компетенції Ревізійної комісії відноситься вирішення наступних питань:
— контролює діяльність Організації;
— перевіряє річний баланс Організації та інші фінансово – бухгалтерські документи;
— 1 раз на рік звітує перед Загальними зборами Організації про свою роботу та про виявленні під час перевірки порушення;
— надає Загальним зборам висновки про діяльність Організації;
— аналізує виконання кошторису Організції, у тому числі надходження та облік членських внесків;
— перевіряє порядок розгляду листів, заяв та скарг громадян.
Засідання Ревізійної комісії здійснюються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ревізійної комісії правоздатні, якщо на них присутні не менше 2/3 членів комісії. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії.
Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про неї, яке затверджується Загальними зборами Організації.
Організація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Внески членів Організації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Організації та Загальними зборами Організації у гривнях. Організація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане їй в якості внеску.
Члени Організації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Організації вносити додатково разові членські внески.
Організація може мати у власності або оперативному управлінні споруди, приміщення, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти як в національній так і в іноземній валюті, цінні папери, земельні ділянки, а також інше рухоме та нерухоме майно, що не заборонено чинним законодавством України.
Власністю Організації є:
— кошти та майно, які надійшли безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
— пасивні доходи;
— кошти або майно, які надійшли від проведення основної діяльності Організації;
— дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Збитки, завдані Організації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у встановленому Законом порядку.
Організція здійснює щодо належного її майна право володіння, користування та розпорядження в повному обсязі.
Кошти та майно Організації не можуть бути розподілені між членами Організації, повинні бути використані лише для досягнення статутних цілей та завдань Організації.
За своїми зобов’язаннями Організація несе відповідальність у межах належного їй майна згідно чинного законодавства.
Організація не відповідає за зобов’язаннями засновників, членів Організації, які, в свою чергу, не відповідають за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено цим Статутом.
Кошти Організації використовуються на:
– адміністративно-господарські потреби Організації;
– фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей його діяльності;
– оренду та придбання необхідного майна;
– оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
– інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.
Організація має свій рахунок в банку.
З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснуванням підприємств в порядку, встановленому чинним законодавством України.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Організація відповідно до цього Статуту може підтримувати прямі міжнародні контакти і зв‘язки, укладати відповідні угоди в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
Організація має право вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки об’єднань громадян з іншими організаціями, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та нормам міжнародного права.

Поделиться

Оставить комментарий